Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer

Rechtsprekende instanties

De Geschillencommissie 2019 121336

Een student is met de trein op weg naar een tentamen. De trein vertrekt op tijd, maar in Tilburg strandt de trein vanwege een storing tussen Tilburg en Breda. Er werd geen vervangend vervoer aangeboden. Daarom gaat de student met een taxi om op tijd bij zijn tentamen te zijn. Hij vraagt NS om een vergoeding van de taxikosten van € 74,32. NS wijst de aansprakelijkheid voor de gevolgen van vertraging af en verwijst naar artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek en naar de algemene voorwaarden. Hierin staat dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door vertragingen. De Geschillencommissie wijst de vordering van de student af, omdat het incident waardoor de treinen niet reden van korte duur was. Lees hier de hele uitspraak. https://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/ns-is-niet-aansprakelijk-voor-vertragingsschade-incident-was-van-korte-duur-consument-heeft-zelf-gekozen-om-een-taxi-te-nemen-consument-had-meer-tijd-moeten-nemen-klacht-ongegrond/

De Geschillencommissie 2019 121125

Een echtpaar reist van Bergen op Zoom naar Schiphol. Omdat zij in Leiden niet kunnen overstappen, reizen ze met de Intercity Direct naar Schiphol. Bij Hoofddorp kan de trein niet verder rijden.  Zij missen hun vlucht en moeten omboeken. De extra kosten van het omboeken bedragen € 392,–. De reizigers zeggen dat de conducteur hen persoonlijk heeft toegezegd dat deze kosten vergoed worden door NS, maar de vervoerder weigert. Vervolgens gaat het echtpaar naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Normaal gesproken wordt gevolgschade niet vergoed, maar in dit geval stelt de Geschillencommissie de reizigers toch in het gelijk. Lees hier waarom. https://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/conducteur-heeft-in-rechtstreeks-gesprek-met-consument-toegezegd-dat-taxikosten-vergoed-zouden-worden-consument-mocht-van-deze-toezegging-uitgaan/

De Geschillencommissie 2001 (JV p. 55-56)

De plicht van informatie verstrekking door de NS wordt door de geschillencommissie van geval tot geval bekeken. Geeft de NS informatie over een vertraging dan geeft de NS niet alleen informatie over het feit dat de vertraging plaatsvond, maar mogen passagiers er ook op vertrouwen dat niet veel eerder vertrokken gaat worden. Voor luchtreizigers gelden andere regels. De NS mag ervan uitgaan dat deze categorie reizigers een speling van 120 minuten in acht neemt tussen het moment van aankomen op de luchthaven en het vertrek van het vliegtuig. Bij de NS rust de zorgplicht om binnen het redelijke, alles te doen om luchtreizigers voldoende te informeren.

De Geschillencommissie 2005 (JV p. 66)

Hoever strekt de zorgvuldigheidsplicht van de vervoerder? De gebruikelijke procedure van de NS is, dat de conducteur kijkt of niemand meer in- of uitstapt als de trein stilstaat bij een perron, alvorens de deuren te sluiten. Het sluiten van de deuren wordt gebruikelijk vooraf gegaan met een fluitsignaal. De NS kan niet aantonen dat deze gebruikelijke procedure gevolgd is. Hierdoor hecht de Commissie meer waarde aan de gedetailleerde beschrijving van de passagier. De passagier is van mening dat afgeweken is van de gebruikelijke procedure waardoor zijn veiligheid in gevaar is gebracht (hij kon nog net zijn jas tussen de deuren uittrekken).De NS wordt door de geschillencommissie veroordeeld tot het betalen van een vergoeding.

De Geschillencommissie 2006 (JV p. 72)

Wanneer kan geen gebruik worden gemaakt van de NS regel ‘geld terug bij vertraging’. Bij oneigenlijk of onjuist gebruik van de regel ‘geld terug bij vertraging’ is het rechtvaardig dat de consument wordt uitgesloten van de GTBV regeling. De Geschillencommissie is echter wel van mening dat de duur van de uitsluiting beperkt moet worden.

De Geschillencommissie 2007 (JV p. 77)

Wanneer is sprake van overmacht en wat moet de vervoerder in zo’n geval doen? Het afsluiten van de weg door een zwaar ongeval is voor de vervoerder een overmachtsituatie. De vervoerder heeft echter wel een zorgplicht. Hij moet zich het lot van de passagiers aantrekken. Dat betekent dat hij bemiddeling moet aanbieden, aandacht moet besteden de belangen van de passagiers en binnen redelijke grenzen moet meedenken over oplossingen.

LJN:AY 9087, Gerechtshof Leeuwarden, 0600344

Wanneer is sprake van openbaar vervoer en niet van besloten busvervoer? Art. 1 Wp 20000 onder h definieert openbaar vervoer als; voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, trein, tram bus, metro of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig. Besloten busvervoer wordt omschreven als; personenvervoer per bus anders dan bedoeld onder h. Zoals onder h blijkt moet er gereden worden volgens een dienstregeling. Een dienstregeling wordt in de wet (art. 1 lid 1onder g Wp 2000) omschreven als een voor ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop openbaar vervoer wordt verricht, zo nodig onder vermelding dat of de halteplaatsen of de tijdstippen door de reiziger kunnen worden beïnvloed.

LJN:BC0914, Centrale Raad van Beroep, 06/2968AW

Volgens de Centrale Raad van beroep geldt sinds 2003 een uniforme reiskostenregeling voor alle rijksambtenaren. Uitgegaan moet worden van de meest gebruikelijke route en niet van de kortste route. De kortste route kan namelijk de moeilijkste route zijn. Gevolg van het uitgaan van de meest gebruikelijke route is, dat de kosten voor deze route hoger kunnen uitvallen.

LJN:BC 4199.Hoge Raad,00264/07J

Wat is te verstaan onder het begrip “gebruik maken van het openbaar vervoer”? Dit begrip wordt namelijk niet nader gedefinieerd in de Wp 2000 dan wel het Bp 2000. Ook de wetsgeschiedenis bevat geen nadere uitleg over dit begrip. In deze uitspraak is uitgemaakt dat ingevolge art 47 lid 1onder a Bp 2000 een reiziger een vervoerbewijs dient te hebben voordat hij het (voor vertrek gereed staande) vervoermiddel betreedt.

De Geschillencommissie 2009 (20-02-2009)

Heeft een reiziger met een (combi-)abonnement recht op een schadevergoeding in geld wanneer hij geen gebruik heeft kunnen maken van dat abonnement t.g.v. een staking ? Heeft de reiziger recht op een vergoeding voor de kosten van vervangend vervoer ?