Ombudsman voor beter Openbaar Vervoer Ik heb een klacht

Jurisprudentie | 20-02-2009

 Dagkaarten ter compensatie van stakingsschade geen volwaardige verlenging van het abonnement

Heeft een reiziger met een (combi-)abonnement recht op een schadevergoeding in geld wanneer hij geen gebruik heeft kunnen maken van dat abonnement t.g.v. een staking ? Heeft de reiziger recht op een vergoeding voor de kosten van vervangend vervoer ?

 De reiziger heeft een combinatie abonnement waarmee hij dagelijks van een busvervoerder gebruikmaakt en van het GVB. Tijdens de staking maakt hij extra kosten om op een andere wijze op zijn werk te komen. Hij vordert zowel de geleden abonnementsschade als de kosten van het vervangend vervoer. Hij ontvangt van de busvervoerders dagkaarten die hij zich echter niet uitstrekken tot het GVB deel van de reis.

De Geschillencommissie acht dit deel van de klacht gegrond. Zij leest in artikel 12 lid 6 van de algemene voorwaarden een verplichting van de vervoerder om vooruitbetaalde reissommen te restitueren, maar acht de tekst van het artikel onduidelijk als het gaat om de vraag of de vervoerder mag volstaan met het uitsluitend compenseren d.m.v. dagkaarten of dat uit het artikel de verplichting voortvloeit om in ieder geval ook in geld te compenseren. Bij het oordeel weegt het feit mee dat de reiziger de dagkaarten niet kan gebruiken bij het GVB en de commissie acht de dagkaarten geen volwaardige verlenging van het abonnement.

Ten aanzien van de kosten van vervangend vervoer is de Geschillencommissie van mening dat de reiziger hier geen recht op heeft. Bij dit advies wordt de uitsluiting van aansprakelijkheid door artikel 12 lid 5 en 6 aangehaald. Tevens is de commissie van mening dat het vergoeden van abonnementsschade en kosten van alternatief vervoer niet samen kan gaan. De Geschillencommissie laat uitdrukkelijk de vraag onbeantwoord of de algehele staking een aan de ondernemer toe te rekenen tekortkoming is die tot schadevergoeding verplicht.